Gratis bezorging vanaf 70 euro

Privacybeleid

1. Toepassingsgebied


Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "T & C's") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna "Gebruiker").


Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze AV gelezen te hebben en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.


Bij uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de AV. Deze uitzonderingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de overige bepalingen van de AV.


We behouden ons het recht voor om onze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Platform


Bij. Toegang en navigatie


We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, beveiliging en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. We kunnen echter geen garantie bieden voor absolute bruikbaarheid en we moeten ons handelen daarom beschouwen als gedekt door een middelenverbintenis.


Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. We zijn dus niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen die aanwezig zijn op het Platform.


We behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.


b. Inhoud


Dresscode concept bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en gaat zorgvuldig om met de informatie die erop staat. We nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie erop door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid ontstaat.


Dresscode concept kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de op het Platform aanwezige informatie. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Dresscode concept kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie op het Platform.


Indien bepaalde inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.


Elke download van het Platform gebeurt altijd op risico van de Gebruiker. Dresscode concept kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die geheel en uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze laatste zijn.

tegen Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

1) Registratie

Toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de Gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn exclusief voorbehouden aan rechtsbekwame personen, die het online op het Platform beschikbare registratieformulier en deze AV hebben ingevuld en gevalideerd.


Bij de registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zijn persoon en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook een regelmatige controle uitvoeren van de gegevens die op hem betrekking hebben om de juistheid ervan te behouden.


De Gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem een bevestiging van zijn registratie bij zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om u aan te melden voor de diensten.


Elke communicatie van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze verbindt zich er dan ook toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en zo nodig binnen een redelijke termijn te reageren.


Per natuurlijk persoon is slechts één inschrijving mogelijk.


De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen die hem toegang geeft tot een ruimte die voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijke Ruimte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord.


De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online in zijn persoonlijke ruimte worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich er dus toe dit niet aan derden mee te delen.


Dress code concept behoudt zich in ieder geval de mogelijkheid voor om een verzoek tot registratie voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de AV.


2) Afmelden


De regelmatig geregistreerde Gebruiker kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform gaat zo snel mogelijk in nadat de Gebruiker het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld.

3. Links naar andere websites


Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Dress code concept en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.


Dresscode concept heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

4. Intellectuele eigendom

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computerapplicaties, etc. waaruit het bestaat of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectueel eigendom.


Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van de elementen die op het Platform uitdrukkelijk als rechtenvrij zijn aangemerkt.


De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen of aan het publiek mee te delen.


Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens


De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of gebruik van het Platform worden verstrekt, worden door Dresscode concept uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Dress code concept verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en hun persoonsgegevens, en dat zij zich steeds verbindt om hierover duidelijk en transparant te communiceren.


Dress code concept verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de Europese verordening van 27 april 2016 tot bescherming van natuurlijke personen met met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.


De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie


Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.


In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Dress code concept haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Algemene bepalingen


Dress code concept behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.


Bij overtreding van de AV door de Gebruiker behoudt Dress code concept zich het recht voor om passende sanctie- en herstelmaatregelen te nemen. Dresscode concept behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor Dress code concept of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.


De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.